Vedtekter for barnehagene i stiftelsen Auroras

§1 EIERFORHOLD
Stiftelsen Aurora eier og driver tre 4-avdelings barnehager på vegne av SINTEF; Baldershage barnehage, Regnbuen barnehage og Sluppen barnehage.
Styret i stiftelsen Aurora består av styreleder og 5 styremedlemmer i henhold til vedtekter for stiftelsen. Stiftelsen Aurora administreres av daglig leder for Aurora.
Barnehagenes lokaler eies av SINTEF Eiendom.

 §2 FORMÅL
Formålet for Stiftelsen Aurora er å drive barnehager for SINTEF-ansatte sine barn. Stiftelsen har et ideelt (ikke-økonomisk) formål der alle inntekter og tilskudd kommer barna til gode.
Overordnet for driften og innholdet i barnehagene er Lov om barnehager og de av departementenes til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer deriblant Rammeplan for barnehager, Lov om internkontroll og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Forskrift om politiattest i barnehager.

 §3 BARNEHAGENS ORGANISASJON
Hver barnehage har en daglig leder / styrer i 100% stilling.
Barnehagene følger den til enhver tid gjeldende pedagog- og bemanningsnorm. Aurora tilstreber å ha en høyere bemanning enn hva normen krever.
Hver barnehage har 57-60 barn i alderen 0-6 år.
Barnehagene er inndelt i 4 avdelinger, 2 avdelinger for barn i alderen 0-3 år og 2 avdelinger for barn i alderen 3-6 år.

Det totale godkjente leke- og oppholdsarealet innendørs i barnehagene er:
Baldershage barnehage: 291,7m², Regnbuen barnehage: 264,1m² og Sluppen barnehage: 259,7m².
Stiftelsen Auroras vedtatte minimumsarealet inne per barn i aldersgruppen 0-3 år er 5,3m². Minimumsarealet per barn i aldersgruppen 3-6 år er 3,8m².

 §4 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG
Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg (SU).

Foreldreråd:
Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Dette er i samsvar med Lov om barnehager § 4. Foreldrerådet velger minst en representant fra hver avdeling i barnehagen som danner Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU):
Foreldrenes arbeidsutvalg består av minst 1 representant for foreldrene fra hver avdeling i barnehagen. Representantene er valgt av Foreldrerådet. FAU velger minst 2 representanter til SU. Foreldrenes Arbeidsutvalg skal ved behov drøfte saker som skal behandles i Samarbeidsutvalget. FAU kan arrangere egne foreldremøter og andre arrangementer for foreldre og barn, som f.eks. juletrefest.

Samarbeidsutvalg (SU): 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I de tilfeller barnehagen velger at flere enn to fra FAU skal delta på møtene i SU, er det bare to representanter som har stemmerett.

Barnehagens eier kan delta. Barnehagens daglige leder / styrer er utvalgets sekretær og deltar i møtene med tale- og forslagsrett.
Styret i Aurora skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. FAU har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.
Ansatte i barnehagen, som også er foreldre i barnehagen, kan ikke velges som foreldrerepresentant.
For mer informasjon se Lov om barnehager §4 med forskrifter.

§5 TAUSHETSPLIKT
Samarbeidsutvalgets medlemmer, styremedlemmer og ansatte har taushetsplikt i h.h.t. Lov om barnehager § 20.

 §6 OPPTAK AV BARN
Søknad om opptak meldes inn på Trondheim kommunes nettside. Søkere med tilknytning til SINTEF må i tillegg sende opplysninger til daglig leder for Aurora.
Søknadsfrist for overflyttingsopptaket er 1. februar og hovedopptaket er 1. mars. Forøvrig skjer opptak ved ledig plass gjennom hele året. Oppstart for nye barn er i hovedsak i løpet av august måned.
Alle plassene i barnehagene er heldagsplasser.
Barn født i opptaksåret og som ikke ønsker oppstart før etter nyttår vil ikke bli prioritert til barnehageplass ved hovedopptaket. Søknadene vil bli plassert på venteliste for supplerende opptak.

 Opptakskrets
Barnehagens opptakskrets er barn og barnebarn av ansatte i SINTEF, og barn og barnebarn av ansatte i Aurora Barnehagene tar imot barn fra alle omkringliggende kommuner til Trondheim, som Klæbu, Melhus, Skaun, Orkanger, Malvik og Stjørdal.

Opptakskriterier
Førsteprioritet ved opptak gis til barn innen opptakskretsen som faller inn under ett eller flere av følgende punkter:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. 

Opptak utover dette skjer i henhold til Stiftelsen Auroras opptaks-/prioriteringsregler:

 Ved prioritering av barn fra opptakskretsen skal samlet ansiennitet for foreldre eller besteforeldre (SINTEF og Aurora) benyttes som kriterium. Dersom et barn har søsken i Aurorastiftelsens barnehager gis det fire års tillegg i ansiennitet.

Prioriteringen beskrevet under skal følges.

  1.       Barn og barnebarn av stifterne av stiftelsen Aurora
  2.       Barn av SINTEF-ansatte
  3.       Barnebarn av SINTEF-ansatte.
  4.       Barn og barnebarn av Aurora-ansatte – inntil 4 plasser pr barnehage er reservert
  5.       Barn som ikke tilhører opptakskretsen, men som har søsken som allerede har plass i en
          Aurorabarnehage.
  6.       Barn som ikke tilhører opptakskretsen.

Dersom alle kriterier er tatt hensyn til og to eller flere barn stiller likt, tildeles plass ved loddtrekning.
Ved tildeling av barnehageplasser kan pedagogiske kriterier benyttes. Det vil si at det kan tas hensyn til barnegruppens sammensetning når det gjelder alder og kjønn, familier med ekstra belastninger eller personalsituasjonen.

 Oppstart i barnehage
Barnehageåret starter 1. august og går til 31. juli påfølgende år.
Barnet kan begynne i barnehagen på avtalt tidspunkt etter at foreldrene har underskrevet og fylt ut og levert skjemaet «Informasjon om barnet / Erklæring om barnets helse».
Det gis tilsagn om plass frem til skolepliktig alder.
Foreldre som mottar bedriftsplass  fortsatt være ansatt i SINTEF den dagen barnet begynner i barnehagen. Det må straks informeres om endringer i foreldrenes ansettelsesforhold som fører til at barnet ikke lenger fyller kravene til Auroras opptakskrets. Dersom barnet er 0-3 år når dette inntreffer, opphører retten til barnehageplass ved utløpet av det påbegynte barnehageåret. Det gis mulighet til å søke på nytt med endret status. Ta alltid kontakt med daglig leder for Aurora når det vurderes/planlegges endringer i ansettelsesforholdet.

 §7 PERMISJON / OPPSIGELSE AV PLASS
Permisjon fra barnehageplassen kan innvilges med betalingsfritak dersom plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.
Søknad om permisjon sendes barnehagen minst en måned før permisjonen skal gjelde.
Oppsigelse av plass meldes via Trondheim kommunes nettside.
Oppsigelsesfristen gjelder fra den 1. i den påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Oppsigelsesfristen er 1 måned, med følgende unntak:
Dersom barnet skal slutte i perioden 1. mai – 31. juli, må det betales kontingent til og med juni.
Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden kan foreldrebetalingsplikten reduseres forholdsmessig.
Oppsigelse av barnehageplassen fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

§8 FORELDREBETALING
Det betales for oppholdstid og mat i barnehagene. Aurora følger makspris for foreldrebetaling i barnehager. Makspris er en post i statsbudsjettet som vedtas i Stortinget hver høst. Eier bestemmer størrelsen på matpengene i barnehagen.
Det gis søskenmoderasjon og økonomisk moderasjon ut fra refusjon gitt av Trondheim Kommune.
Det betales for 11 måneder i året, og forfallsdatoen er den 1. i måneden. Juli er betalingsfri måned.
Plass i barnehage betales fra den dato plassen tilbys familien.
Ved mislighold av betaling kan barnehagen kreve forsinkelsesrente/gebyr. Gjentatt mislighold av betaling kan medføre tap av barnehageplass.

§9 DUGNAD
Foreldre med barn i barnehagene oppfordres til å delta på dugnader i barnehagen. Det anslås et behov på ca. 8 timer dugnadsarbeid pr. familie pr. barnehageår.
Styremedlemmer er fritatt fra dugnadsarbeid.

§10 ÅPNINGSTID
Barnehagene er åpen mandag til fredag fra kl. 07.15 til 16.45.
Stiftelsen Aurora kan kreve ekstra betaling når barn blir levert/hentet utenfor åpningstidene.

§11 FERIE
Barnehagene er stengt alle offentlige høytidsdager, jule- og nyttårsaften. Barnehagene er stengt i påskeuken, fredag etter Kr. himmelfartsdag og mellom jul og nyttår.

Barn i barnehagen skal i løpet av året ha minst 4 uker ferie, derav minst 3 uker sammenhengende ferie.  Foreldrene må innen fastsatte frister orientere barnehagen om ferieplanene.

Driftsformen kan endres i 2-4 uker i juli i forbindelse med ferieavvikling. Barnehagene kan være delvis åpne eller helt stengt i inntil 2 uker. I november sendes det ut informasjon om åpningstider for juli neste år.

§12 PLANLEGGINGSDAGER
Det avsettes 5 dager til felles planlegging for barnehagens personale. Barnehagene holdes stengt disse dagene og de fordeles utover barnehageåret. Det tilstrebes å avvikle planleggingsdagene på dager som barneskolene og barnehagene i Trondheim kommune også er stengt.
Foreldre blir informert om hvilke dager barnehagen holder stengt senest ved oppstart av nytt barnehageår.

§13 SYKDOM/FRAVÆR
Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Barnehagen avgjør om et barn er frisk nok til å oppholde seg i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem skal barnehagen varsles.

Ved sykdom eller fravær plikter de foresatte å melde fra til barnehagen. Ved eventuelle tvilstilfeller avgjør barnehagens daglig leder/styrer, eller stedfortreder om et barn på grunn av sykdom midlertidig ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv og/eller de andre barna.

Ved ulykker, sykdom eller mistanke om epidemi, avgjør daglig leder/styrer i barnehagen om helsesøster eller lege må kontaktes. Berørte foreldre skal varsles.

§14 FORSIKRING
Alle barna er ulykke- og skadeforsikret 24 timer i døgnet. Nærmere orientering gis av daglig leder/styrer i barnehagen, daglig leder for Aurora og på våre hjemmesider.

§15 INTERNKONTROLL
Hver enkelt barnehage følger forskriftene for internkontroll med hensyn til blant annet arbeidsmiljø, brannvern og produktkontroll, og har egne rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsene.
Barnehagene har utarbeidet gode kontrollrutiner på lekemiljøet inne og ute.
Sikkerhetsrutiner gjennomføres med jevne mellomrom hele dagen.
En gang pr år har barnehagene en ekstra grundig kontroll av sikkerheten på lekeplassene av et eksternt firma.

 

 Trondheim 07.02.2019

Styret i Stiftelsen Aurora
v/ Bjørg Været
Daglig leder for Aurora