Informasjon om våre barnehager

Våre tre barnehager har ulike satsningsområder og ulike tema de legger vekt på. Uansett ulikheter vil du i våre barnehager møte: - et stabilt personalet i mange år, - engasjerte ansatte, med bred kompetanse og erfaring, - ansatte med stor kompetanse på å bygge tette og nære relasjoner med hvert enkelt barn, - et variert og sunt kosthold.

Barnegruppene
Barnehagene er inndelt i avdelinger hvor hvert barn har sin egen plass med faste voksne. Hver barnehage har 2 avdelinger for barn i alderen 3-6 år. 1 avdeling for ettåringer og 1 avdeling for toåringer.
Vi har inntil 12 barn på småbarnsavdelingene og inntil 18 barn på 3-6 års avdelingene.

Ny i barnehagen
Vi har ekstra fokus på at både barn og foreldre får en god tilvenningstid i barnehagen, og spesielt viktig er barnets behov for trygg tilknytning. God kommunikasjon mellom foreldre og personale er alltid viktig og ekstra viktig i tilvenningstiden, slik at barns individuelle signaler blir lest og forstått – også i barnehagen.

De minste i barnehagen
For de fleste er dette en tilvenningstid hvor de skal bli kjent med mange nye ting på en gang; borte fra mor og far, bli kjent med nye omsorgsvoksne, barn og miljø. De skal bli vant til å være en blant flere små i en gruppe.

 -     Vi tilstreber å ha rene ettårings- og toåringsgrupper for å kunne tilpasse miljøet og aktivitetene best mulig til disse to forskjellige aldersgruppene
-     Individuelt tilpasset tilvenningstid
-     Primærkontakter i tilvenningstiden
-     Rolig oppstart og vi skjermer avdelingene etter barns individuelle behov
-     Personalet har økt kompetanse og innsikt i denne spesielle livsfasen

  Vennskap og sosial kompetanse
Barnehagen kan være et veldig godt sted, hvor barn etablerer og videreutvikler vennskap. Det kreves at nære omsorgspersoner har dyp respekt for og positivt fokus på relasjonene barn har seg i mellom. Med innsikt, sensitivitet og klokskap utøver de sin rolle som tilretteleggere, veiledere og hjelpere for barna.

Våre ansatte skal være tilstede i de magiske små øyeblikkene som utgjør så utrolig mye for relasjoner og samspill i barnegruppa. Den tilstedeværende, omsorgsfulle og lekne voksenpersonen har et godt utgangspunkt for å skape gode relasjoner med små og store barn.

Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennelse, tillit og trygghet er grunnleggende elementer for utvikling av sosial kompetanse.

Foreldremedvirkning
Det vektlegges et nært og åpent samarbeid med foreldrene. Dette skjer først og fremst daglig ved bringing og henting av barnet, men også ved egne samtaler rundt ditt barn, foreldremøter, deltakelse i råd/utvalg, dugnader og sosiale arrangement. Vi gjennomfører brukerundersøkelser annethvert år.

 Personalet kan tilby foreldreveiledningskurset ICDP.

Personalet
Personalet er vår viktigste ressurs og vi prioriterer god voksentetthet rundt barna. Vi har 3-4 hele stillinger pr. avdeling, og det leies inn vikar ved fravær.
Barnehagene følger den nasjonale bestemmelsen om pedagogisk bemanning og har i alle år hatt det antall ansatte som en forventet statlig bestemt bemanningsnorm krever.
                                                                                       
Hver avdeling ledes av en barnehagelærer.
De småbarnsavdelingene som har 12 barn har en barnehagelærer i hel stilling i tillegg.
Alle avdelinger har 2 hele assistenterstillinger, de fleste med utdanning og/eller lang erfaring.
Barnehagene har ansatt flere menn i faste stillinger.

Barnehagene har en ekstra satsning på de eldste barna - skolestarterne.

Kosthold
Barna tilbringer mye tid i barnehagen. De har et høyt aktivitetsnivå og forbrenner mye energi. Vi tilrettelegger for at alle barn skal få nok mat og ofte nok mat i løpet av dagen. Små kropper trenger de riktige byggesteinene i veksten sin og det er vårt ansvar å sørge for et sunt og balansert kosthold i løpet av barnehagedagen. Vi tilbyr varme måltider, fiskemåltider, brødmat, frukt og grønnsaker. Vi har et bevisst forhold til sukker- og saltinnhold i maten.

 Vi tilbyr alternative matsorter til barn med matintoleranse og matallergi.

Fysisk aktivitet og utelek
Vi er alle skapt for bevegelse. Vi trenger å utfolde oss i variert terreng for å utvikle vår grovmotorikk. Vi er ute i lengre perioder hver dag nesten uansett vær. Vi har faste turdager hver uke. Turene kan være korte eller lange. Lengden er ikke avgjørende, men opplevelsene.

Sikkerhet og helse
Vi stiller store krav til sikkerhet og helseforebyggende tiltak for både barn og ansatte. Vi kan nevne:

  •  Vi har sikkerhetskontrollerte lekeplasser, ute og inne.
  • Barnehagene er godkjent ifht. lov om miljørettet helsevern.  Vi har handlingsplaner og rutiner i forhold til Helse, Miljø og Sikkerhet.
  • Forsikringsordninger i forhold til gjeldende regelverk.
  • Jevnlige førstehjelpskurs og brannrømningsøvelser (barn og voksne).
  • Friskverntiltak for de ansatte.
  • Bevisst forhold til fysisk og psykisk helse, kosthold, hygiene og smitteforebygging
  • Bedriften er IA-bedrift (avtale med Nav om Inkluderende Arbeidsliv).

 Åpningstid og ferie
Den daglige åpningstiden er kl. 07.15-16.45. Foreldrene må være kommet i barnehagen innen kl. 16.30.
Barnehagene er åpen alle virkedager unntatt lørdag, jule- og nyttårsaften. Barnehagene er stengt i påskeuken og mellom jul og nyttår.

Driftsformen kan endres i 2-4 uker i juli i forbindelse med ferieavvikling.  Barnehagene er helt stengt i 2 uker. I november sendes det ut informasjon om åpningstider for juli neste år.

 

Nærmere informasjon får du ved den enkelte barnehage.